+607-5534043 / 34046 / 33542
Name Email
Dr. Norazah Basar norazahb@utm.my
Dr. Che Rozid Mamat cherozid@utm.my
Dr. Siti Aminah Setu@Sabtu sitiaminahsetu@utm.my
Dr. Hasmerya Maarof hasmerya@utm.my