Lab Manager

LAB MANAGER
PROF MADYA DR RAMLI ARIFIN
Tel : 07-5534522
Email : ramliarifin@utm.my

 

 

PEMBANTU KHAS PENGURUS MAKMAL

Nama : Cik Nor Anizah Bt Karim
Tel : 07-5534018
Email : noranizah@utm.my

 

Print Friendly, PDF & Email