+607-5534043 / 34046 / 33542

TAKLIMAT PENGISIAN MAKLUMAT TEACHING EXCELLENCE SYSTEM (TES)

PROF. MADYA DR. SARIMAH ISMAIL

JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN KEJURUTERAAN, SEKOLAH PENDIDIKAN,

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK)